مطالب : خرید گلاب

1399/02/10
211

اردیبهشت

«از گلشن و باغ آن چه پرسی / وز سبزه و راغ آن چه پرسی

هر گل که تو دیده‌ای به گلزار / نزد گل قمصر است آن خار! (۶)

مطالعه بیشتر